آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه اول - بارهای الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- مقدمه ای بر فیزیک یازدهم  2-آشنایی با الکترون 3- کمیتهای گسسته و پیوسته 4- اصل کوانتیده بودن بارهای الکتریکی 5-اصل پایستگی بارهای الکتریکی 6-حل تستهای کنکور مبحث بارهای الکتریکی

00:57:48
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم گرما ، توان گرمایی، گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی ویژه آشنا شده و نمودار شناسی آن را در تاریخ کنکور سراسری بررسی خواهند کرد .

02:09:21
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

دانش آموزان در این جلسه با قانون اول ترمودینامیک آشنا شده و تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- آشنایی با مقاومتهای پیچه ای  2- آشنایی با مقاومتهای کربنی 

00:42:53
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

دانش آموزان در این جلسه مباحث الگو و دنباله را ابتدا خط به خط با کتاب درسی تحلیل کرده و سپس تستهای آن را بررسی و تحلیل می کنند .

01:08:29
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس سوم
00:45:14
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  با چند مبع نیرو محرکه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن  4-آشنایی با اتصال کوتاه

01:45:12
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم ذوب و انجماد و شیوه محاسبه عددی مقدار گرمای مبادله شده در این حالت ها آشنا می شوند .

00:36:18
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

دانش اموزان در این دوره تحلیل خط به خط کتاب درسی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-معادلات گویا 2-معادلات رادیکالی

01:21:13
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم توان های گویا در ادامه بحث ریشه و توان آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:55
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم - مقاومتهای متوالی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم - مقاومتهای متوالی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تشخیص مقاومتهای متوالی  2-نکات تکمیلی در مورد مقاومتهای متوالی  3- تحلیل  تست های کنکور سراسری

02:01:39
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

دانش آموزان در این جلسه مبحث پرتکرار دنباله های حسابی و هندسی را ابتدا از روی کتاب درسی فراگرفته و سپس تستهای نمونه از آن را حل میکنند .

01:30:32
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه پنجم - کار میدان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه پنجم - کار میدان الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند :  1- آسنایی با کار انجام شده توسط میدان الکتریکی و محاسبه آن 2-حل تست های کنکور سراسری از این مبحث 

00:45:36
15,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- تکانه 2- ارتباط تکانه و قانون دوم نیوتون 3- مفهوم ضربه 4- پاسخ تمام پرسش ها و فعالیتهای کتاب درسی از این موضوع

00:45:58
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ تحلیل مدار های ترکیبی 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هشتم _ توزیع و القای بار در رسانا ها

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هشتم _ توزیع و القای بار در رسانا ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند :  1_ توزیع و القای بار در رسانا ها  2_آزمابش فارادی  3_وضعیت میدان الکتریکی درون رسانای منزوی 4_میدان درون جسم رسانای منزوی  5_رسانای منزوی خنثی در میدان الکتریکی خارجی

00:46:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند های تبخیر و میعان آشنا شده و شیوه محاسبه عددی آن را فرا می گیرند .

00:30:05
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

دانش آموزان در این جلسه با نمودار p-t و تمام اطلاعاتی که می توان از آن بدست آورد آشنا می شوند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه سوم - انرژی در حرکت هماهنگ ساده

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه سوم - انرژی در حرکت هماهنگ ساده

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با انرژی در حرکت هماهنگ ساده آشنا می شوند .

00:28:16
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل اول درس چهارم _ مجموعه ها و احتمال

آموزش ریاضی نهم فصل اول درس چهارم _ مجموعه ها و احتمال

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم  با مفاهیم زیر آشنا می شوند  : 1_احتمال رخدادن یک پیشامد 

00:39:57
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با نیریو اصطکاک آشنا شده و طریقه محاسبه کار نیروی اصطکاک را فرا میگیرند .

00:37:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه نهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم فشار

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه نهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم فشار

دانش آموزان در این جلسه از آموزش ریاضی با فرآیند هم فشار به عنوان یکی از فرآیندهای خاص ترمودینامیکی آشنا شده و روشهای حل مسائل آن را فرا میگیرند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

دانش آموزان در این جلسه انواع تابع مانند تابع همانی و تابع ثابت و ... را شناخته و مسائل مربوط به ان را تحلیل میکنند.

02:16:46
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه چهارم - سقوط آزاد

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه چهارم - سقوط آزاد

دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-تعریف حرکت سقوط آزاد2-فرمولهای حرکت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه 3-معادله مکان زمان در حرکت سقوط آزاد 4-معادله سرعت زمان در حرکت سقوط آزاد 5-معادله سرعت جابجایی در حرکت سقوط آزاد 

00:49:55
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

در این جلسه با مفاهیم کمیت و کیفیت و یکاهای اصلی و فرعی آشنا شده و مسائل مربوط به سازگاری یکاها را به طور کامل فرا میگیریم . هم چنین با تاریخچه برخی یکاهای پرکاربرد و دستگاه بین اللملی SI آشنا می شویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
 آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل اول درس اول
00:46:24
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم دما و کمیت دماسنجی آشنا شده سپس انواع مقیاس های دمایی سلسیوس و کلوین و فارنهایت را آموخته و تبدیل آنها به بکدیگر را فرا میگیرند و در نهایت با دماسنجهای معیار و دماسنجهای ترموکوپل آشنا میشوند .

01:57:50
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

دانش آموزان در ین دوره آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- برخی خواص عمود منصف  و ترسیم آن2- رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده 3-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای روی آن 4-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن5-رسم خط موازی با خط داده شده

01:03:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

دانش اموزان در این جلسه با محاسبه انرژِ درونی گاز کامل و روشهای محاسبه آن آشنا میشوند.

00:00:00
15,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل سوم درس چهارم - حل مسئله در هندسه
00:21:49
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل اول درس دوم
01:08:51
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

در این جلسه دانش آموزان با عوامل موثر در دقت اندازه گیری از جمله دقت وسیله اندازه گیری ، دقت شخص آزمایشگر و تعداد دفعات اندازه گیری آشنا می شوند . با این جلسه از تدریس فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط حجمی جامدات آشنا شده و رابطه تغییر چگالی را می آموزند و در نهایت تمام تستهای کنکور این مبحث را تحلیل میکنند.

01:09:55
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی  2-نمودارشناسی 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری 

01:45:28
30,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه دوم - حرکت با سرعت ثابت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه دوم - حرکت با سرعت ثابت

دانش آموزان در این دوره از آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_ حرکت با سرعت ثابت  2_معادله مکان زمان در حرکت با سرعت ثابت 

00:35:55
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی عکس العمل عمودی سطح و تفاوت آن با نیروی عکس العمل سطح آشنا شده و در حد فیزیک دهم اب سوالات آسانسور آشنا می شوند .

00:32:57
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تعریف کیفی جریان الکتریکی 2-تعریف کمی جریان الکتریکی 3-یکای آمپر ساعت 4-نمودار شناسی 5-تست

01:22:58
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با قضیه کار و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین قضایای فیزیک آشنا شده و تمام مسائل آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل می کنند.

03:36:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند هم حجم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند هم حجم

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم حجم به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی و سوالات مربوط به آن آشنا می شوند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه پنجم - حل تمرین های دوره ای فصل اول

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه پنجم - حل تمرین های دوره ای فصل اول

دانش آموزان در این دوره از تحلیل خط به خط کتاب درسی فیزیک دوازدهم ا مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-تحلیل تمام پرسش ها و مساله های انتهای فصل اول کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی 

02:23:52
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

دانش آموزان در این جلسه با مسائل تعادل گرمایی زمانی که تغییر حالت نداریم آشنا می شوندو سوالات مربوط به گرماسنج که یکی از زیر شاخه های آن است را بحث بررسی میکنند.

01:15:19
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم تابع و بازنمایی های آن آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:17
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه هفتم- تمرین های دوره ای

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه هفتم- تمرین های دوره ای

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با حل تمرین های دوره ای فصل 3 آشنا می شوند .

01:47:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه اول - حالت های مختلف ماده

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه اول - حالت های مختلف ماده

دانش آموزان در این جلسه با حالتهای مختلف ماده یعنی جامد مایع گاز و پلاسما آشنا شده و جامد های آمورف و بلورین را میشناسند و پدیده پخش در مایعات و گاز ها را یادمیگیرند . همپنین با حرکت کاتوره ای و حرکت براونی آشنا می شوند .

01:06:36
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه اول _ شناخت حرکت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه اول _ شناخت حرکت

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش فیزیک دوازدهم با مفاهیم زی رآشنا میشوند :  1_ مسافت 2_جابجایی 3_تندی متوسط و لحظه ای

03:13:58
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با توان ورودی مدار 2-آشنایی با توان خروجی مدار 3- جمع بندی و تست 

00:33:36
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه ششم_ انرژی پتانسیل الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_مفهوم انرژی پتانسیل الکتریکی  2_قانون پایستگی انرژی مکانیکی در جابجایی بار الکتریکی 3_کار انجام شده توسط نیروی خارجی 

01:30:21
30,000 تومان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس دوم - استدلال و قضیه تالس
01:52:53
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

دانش اموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را ابتدا از روی کتاب درسی به طور کامل آموخته و سپس تستهای مربوط به ان را تحلیل میکنند .

01:03:25
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

دانس آموزان در این جلسه آزمایش توریچلی برای اندازه گیری فشار هوا را فرا گرفته و با انواع سوالات بارومتر آشنا می شوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:13:20
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم احتمال آشنا شده و مفاهیم ابتدایی آن را فرا میگیرند .

01:22:52
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- نیروی  گرانش 

00:53:03
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه یازدهم _ عوامل موثر بر ظرفیت خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه یازدهم _ عوامل موثر بر ظرفیت خازن

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا  می شوند :  1_ عوامل موثر بر ظرفیت خازن  2_بررسی یک مفهوم کاربردی در مورد خازن ها ( خازن های متصل یا غیر متصل به باتری ) 

01:53:08
30,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه یازدهم - اصل ارشمیدس

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه یازدهم - اصل ارشمیدس

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی شناوری و اصل ارشمیدس و وزن ظاهری و تاثیر نیروی شناوری بر جسم آشنا می شوند .

01:41:14
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه فشار مایعات در حالت کلی و دلیل آن آشنا میشوند . سپس این رابطه را به شکل دیگر برای مایعاتی که در جامد منشوری ریخته میشوند بررسی میکنند . در نهایت با بحث فشار معادل در دو مایع مختلف و نمودارشناسی این جلسه را به پایان می رسانند.

05:17:59
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 قاعده انشعاب 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:34:53
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

دانش آموزان در این جلسه با روش های حل سوالات لوله u شکل در حالتی که قطر لوله ها برابر هست و در حالتی که برابر نیست آشنا می شوند . با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

03:53:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

دانش آموزان پس از آموختن چهار فرآیند خاص اکنون با سوالاتی مواجه میشوند که باید این فرآیند ها را در یک سوال تحلیل کنند . در این جلسه نحوه برخورد با این سوالات را می آموزیم .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

دانش آموزان در این ویدیو آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-یادآوری و تکمیل معادله خط 2-فاصله دو نقطه 3-مختصات نقطه وسط پاره خط 4-فاصله نقطه از خط 5- حل تمامی تمرینها و فعالیت ها و ... کتاب درسی

02:57:22
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

دانش آموزان دراین جلسه با مفاهیم کلی و کاربردی علم آمار نظیر جامعه و نمونه آشنا می شوند و مسائل مربوط به آن را تحلیل و بررسی میکنند.

00:28:54
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم دما به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشنا شده و نحوه برخورد با مسائل آن را می اموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل سوم درس اول - استدلال

آموزش ریاضی نهم فصل سوم درس اول - استدلال

دانش آموزان در این دوره آموزش صفر تا صد ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- استدلال در هندسه 

00:31:38
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم - روش های انتقال بار الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوم - روش های انتقال بار الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- روش مالش  2 - روش تماس  3- روش القای الکتریکی 4- الکتروسکوپ 5- بررسی و تحلیل تمام تست های سراسری از این موضوع فایل این جلسه را پرینت گرفته و همراه ب تدریس من تکمیل کنید . 

01:55:29
20,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه پنجم- موج و انواع آن

آموزش فیزیک دوازدهم فصل سوم جلسه پنجم- موج و انواع آن

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم باموج عرضی و طولی و موج مکانیکی و الکترو مغناطیسیآشنا می شوند .

00:17:17
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس اول _ هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس اول _ هندسه تحلیلی

:دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند 1_ یادآوری و تکمیل معادله خط 2_فاصله دو نقطه  3_ مختصات نقطه وسط پاره خط 4_فاصله نقطه از خط 

01:13:32
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم شمارش آشنا شده و انواع سوالات مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:03:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

دانش آموزان در این جلسه با سوالات ترکیبی مباحث جلسات قبل آشنا شده و تستهای کنکور آن را بررسی میکنندو در آخر با نمودار شناسی این جلسه را به پایان میبرند.

01:03:20
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه نسبتهای مثلثاتی نظیر سینوس کسینوس تانژانت و کتانژانت را فرا گرفته و تستهای نمونه ای از آن را حل میکنند .

01:09:16
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

در این جلسه دانش آموزان با بالابر های هیدرولیکی که یکی از انواع لوله های u شکل است آشنا شده و سوالات کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:14:40
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هفتم _ اختلاف پتانسیل الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه هفتم _ اختلاف پتانسیل الکتریکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی 

02:20:25
40,000 تومان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم دامنه و برد تابع آشنا شده و سوالات مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:13:55
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام رسانا  2- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام نیم رسانا 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری  4- نمودار شناسی

01:18:57
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ اختلاف پتانسیل و توان تحمل 

00:00:00
10,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

دانش آموزان در ابتدای این فصل در درس اول روشهای حل معادله درجه دوم را فرا گرفته و سوالات مربوط به آن را حل میکنند .

01:45:15
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

در این جلسه دانش آموزان مفاهیم فشار در جامدات را در قالب دو فرمول کلی فرا گرفته و در پایان نمودار شناسی مربوط به ان را فرا میگیرند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:33:29
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل چهارم درس چهارم _جمع و تفریق رایکال ها
01:17:14
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل پنجم درس اول - عبارتهای جبری
01:32:11
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

دانش آموزان در این جلسه با امتغیر ها و انواع آن ها که در دوسته کمی و کیفی هستند آشنا میشوند .

00:39:15
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن 

01:53:40
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوازدهم _ انرژی ذخیره شده در خازن

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه دوازدهم _ انرژی ذخیره شده در خازن

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_ انرژی ذخیره شده در خازن  2_نمودار شناسی  3_بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری و المپیاد های فیزیک از این موضوع 

01:13:25
25,000 تومان
آموزش ریاضی نهم فصل پنجم درس دوم - چند اتحاد دیگر ، تجزیه و کابردها
00:57:33
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل سوم جلسه پنجم - شکلهای متشابه
00:50:36
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

دانش آموزان در این جلسه مباحث مربوط به جایگشت را فرا گرفته و سوالات متنوعی از آن را تحلیل میکنند .

00:43:23
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه کار نیروی وزن به عنوان یکی از نیرو های ثابت طبیعت آشنا می شوند.

00:53:34
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل چهارم درس دوم _ نماد علمی
00:57:33
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 تحلیل مدار های آسان و سخت  2_اتصال کوتاه 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه سوم _ حرکت با شتاب ثابت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل اول جلسه سوم _ حرکت با شتاب ثابت

دانش آموزان در این جلسه از آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند: 1_معادله سرعت _ زمان در حرکت با شتاب ثابت 2_معادله سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت

02:06:56
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط سطحی و شیوه محاسبه ان به هماره تحلیل تمام تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا می شوند .

00:39:26
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انقال گرما شامل روش های همرفت تابش و تماس آشنا شده و چند مورد از مثالهای کاربردی آنرا می آموزند .

00:35:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

دانش آموزان در این جلسه مفاهیم توان و بازده را به طور کامل فرا گرفته و تمام تست های تاریخ کنکور سراسری را همراه با آن تحلیل می کنند.

02:52:38
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه نهم_ چگالی سطحی بار الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی )

آموزش فیزیک یازدهم فصل اول جلسه نهم_ چگالی سطحی بار الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_چگالی سطحی بار الکتریکی  2_نحوه توزیع بار بر سطح اجسام رسانا  3_بررسی و تحلیل تمام تستهای کنکور سراسری و المپیاد های فیزیک از این موضوع 

00:51:03
15,000 تومان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- قانون اول نیوتون2- قانون دوم نیوتون3- قانون سوم نیوتون4- خاصیت لختی ( اینرسی ) 5- نیرو های کنش و واکنش 

01:38:20
رایگان
آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

آموزش ریاضی نهم فصل دوم درس اول _ عدد های گویا

در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم دانش آموزان با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1_نمایش عدد های اعشاری متناوب  2_یافتن کسر ، بین کسر های دیگر  3_حل تمامی تمرین ها ، فعالیت ها و کار در کلاس های کتاب بصورت خط به خط 

01:24:22
رایگان

پکیج های آموزشی