آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سوم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی  2-نمودارشناسی 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری 

01:45:28
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهاردهم - نمودار شناسی توان و انرژی ورودی و خروجی جریان

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهاردهم - نمودار شناسی توان و انرژی ورودی و خروجی جریان

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-نمودار شناسی تخصصی بحث  انرژی و توان   ورودی و خروجی  مدار 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:41:41
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سیزدهم - توان ورودی باتری

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه سیزدهم - توان ورودی باتری

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- انرژی  ورودی مدار ( باتری در حال شارژ) 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:20:50
رایگان
آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک یازدهم ریاضی

وقتی که به سوالات کنکور های اخیر در رشته ریاضی نگاه می کنیم و نتایج دانش آموزان در درس فیزیک را با سایر دروس مقایسه می کنیم، می توانیم دریابیم که اغلب آن ها در این درس دچار ضعف هستند. فیزیک یازدهم ریاضی نیز بخشی از فیزیک کنکور در رشته ریاضی را تشکیل می دهد که طی سال ها اخیر سوالاتی با درجه سختی..

41:28:31
500,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه چهارم _ اثر دما بر مقاومت رسانا ( ویژه رشته ریاضی )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام رسانا  2- تاثیر دما بر مقاومت ویژه اجسام نیم رسانا 3- بررسی و تحلیل تستهای کنکور سراسری  4- نمودار شناسی

01:18:57
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوازدهم - انرژِ خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوازدهم - انرژِ خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- انرژی خروجی مدار ( باتری در حال دشارژ) 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:22:01
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه یازدهم - توان مصرفی مقاومت

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه یازدهم - توان مصرفی مقاومت

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-توان مصرفی مقاومت 2-آشنایی با یکای کیلو وات ساعت 3-آشنایی با ولتاژ و توان اسمی  4- جمع بندی و تست 

00:57:13
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوم - مقاومت الکتریکی و قانون اهم

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دوم - مقاومت الکتریکی و قانون اهم

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1_تعریف کیفی مقاومت الکتریکی 2-تعریف کمی مقاومت الکتریکی  3-قانون اهم  4-نمودار شناسی 5-تحلیل تستهای کنکور سراسری 

01:03:38
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه شانزدهم - قاعده انشعاب ( مرحوم کیرشهف )

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 قاعده انشعاب 2- تحلیل  تست های کنکور سراسری

00:34:53
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه بیستم - اختلاف پتانسیل و توان تحمل

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ اختلاف پتانسیل و توان تحمل 

00:00:00
10,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه اول - جریان الکتریکی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تعریف کیفی جریان الکتریکی 2-تعریف کمی جریان الکتریکی 3-یکای آمپر ساعت 4-نمودار شناسی 5-تست

01:22:58
20,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم  - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پنجم - آشنایی با مقاومتهای پیچه ای و کربنی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- آشنایی با مقاومتهای پیچه ای  2- آشنایی با مقاومتهای کربنی 

00:42:53
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نهم _ بررسی مدار تک حلقه با چند منبع نیرو محرکه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  با چند مبع نیرو محرکه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن  4-آشنایی با اتصال کوتاه

01:45:12
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم  - مقاومتهای متوالی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه پانزدهم - مقاومتهای متوالی

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-تشخیص مقاومتهای متوالی  2-نکات تکمیلی در مورد مقاومتهای متوالی  3- تحلیل  تست های کنکور سراسری

02:01:39
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه نوزدهم - تحلیل مدار های ترکیبی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 _ تحلیل مدار های ترکیبی 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه دهم - توان ورودی و خروجی در مدار

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با توان ورودی مدار 2-آشنایی با توان خروجی مدار 3- جمع بندی و تست 

00:33:36
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هشتم - مدار تک حلقه

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1-آشنایی با مدار تک حلقه  2- نمودار شناسی  3- حل تستهای کنکور سراسری مربوط به آن 

01:53:40
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هجدهم - ترکیب مقاومتهای متوالی و موازی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 تحلیل مدار های آسان و سخت  2_اتصال کوتاه 

00:00:00
30,000 تومان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفتم - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی و واقعی

انش اموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1- منبع نیرو محرکه الکتریکی  2-نیرو محرکه الکتریکی  3 - منبع نیرو محرکه الکتریکی آرمانی  4 - منبع نیرو محرکه الکتریکی واقعی  5 - جمع بندی و تست

01:16:37
رایگان
آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفدهم _ مقاومت های موازی

آموزش فیزیک یازدهم فصل دوم جلسه هفدهم _ مقاومت های موازی

دانش اموزان در این جلسه ار آموزش فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند :  1 تعریف مقاومت های موازی  2_ تکنیک نامگذاری گره ها  3_ حضور مقاومت متغیر در مدار  4_  توان و انرژِی مصرفی در مقاومت موازی  5_تحلیل تستهای کنکور سراسری 

00:00:00
30,000 تومان

پکیج های آموزشی