فیزیک یازدهم برای پایه ریاضی از ۴ فصل و برای پایه تجربی از ۳ فصل تشکیل شده است . 
دانش آموزان‌تجربی و ریاضی در ۳ فصل اول با هم مشترک هستند . این سه فصل به شرح زیر است : 

فصل 1 : الکتریسیته ساکن یا الکترواستاتیک

که به بررسی کمیتهای الکتریکی مربوط به ذرات باردار ساکن میپردازد . کمیتهایی مانند بار الکتریکی ، روشهای انتقال بار الکتریکی ، آشنایی با الکتروسکوپ ، نیروی الکتریکی و قانون کولن ، اختلاف پتانسیل الکتریکی ، انرژی پتانسیل الکتریکی ، توزیع و القای بار در رسانا ، چگالی سطحی بار الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی ) ، آشنایی با ساختمان خازن ، عوامل موثر بر ظرفیت خازن ، تاثیر دی الکتریک بر خازن ، انرژی ذخیره شده در خازن 

فصل 2 : الکتریسیته جاری

به بررسی کمیتهای مربوط به ذره باردار متحرک میپردازد . این کمیتها عبارتند از جریان الکتریکی ، مقاومت الکتریکی ، قانون اهم ، مقاومت ویژه الکتریکی ( ویژه رشته ریاضی ) ، آشنایی با مقاومت های ویژه مانند رئوستا و پتانسیومتر  و مقاومتهای پیچه ای و آجری و رئوستا و  دیودها و led ها و ldr ها .
سپس در مرحله بعد دانش آموز با مفاهیم‌زیر آشنا میشود: پتانسیل نویسی ، قاعده حلقه ، محاسبه جریان در مدارهای تک حلقه ، محاسبه جریان در مدارهای چند حلقه ، مقاومتهای موازی ، مقاومتهای متوالی ، مقاومت های ترکیبی .
در نهایت این فصل با موضوعات زیر خاتمه می‌یابد: انرژو توان مصرفی در مقاومت ، انرژی و توان ورودی باتری در حال شارژ ، انرژی و توان ورودی باتری در حال دشارژ، محاسبه توان در مقاومت های موازی و متوالی و ترکیبی ،  ولتاژ تحمل یا آستانه .

فصل 3: مغناطیس

به بررسی میدان مغناطیسی به عنوان یکی از کمیتهای مربوط  به ذره در حال حرکت میپردازد . این فصل از قسمتهای زیر تشکیل شده است : آهنربا ، شیب مغناطیسی ، نیروی وارد بر ذره باردار متحرک ، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان ، میدان مغناطیسی ناشی از حلقه دایره ای حامل جریان ، آهنربای الکتریکی ، مواد فرومغناطیس پارا مغناطیس و دیا مغناطیس

دانش آموزان رشته ریاضی یک فصل اضافه تر تحت عنوان القای الکتریکی دارند . این فصل که فصل چهارم کتاب آنهاست به روشهای دستیابی به جریان الکتریکی از طریق تغییرات شار در میدان مغناطیسی میپردازد و از مباحث زیر تشکیل شده است : شار مغناطیسی ، تعیین جهت جریان القایی به کمک قانون لنز ،قانون القای الکترومغناطیس فارادی ،نمودار شناسی شارمغناطیسی بر حسب زمان ، ایجاد نیرو محرکه القایی به وسیله تغییر شار مغناطیسی ، بررسی اثر خودالقاوری ، ضریب القاوری ،القای متقابل ،انرژی ذخیره شده در القاگر ، تولید جریان متناوب ، رسم نمودار های مربوطه ،مبدلها و رابطه جریان و تعداد حلقه ها .