آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه ششم - حل تمرین های دوره ای آخر فصل دوم

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه ششم - حل تمرین های دوره ای آخر فصل دوم

در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم دانش آموزان به حل تمرین ها و نمونه سوالات پایانی فصل دوم میپردازند.

02:03:18
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه دوم _ معرفی برخی نیرو های خاص

دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1- نیروی وزن2- نیروی عمودی تکیه گاه 3- نیروی عمودی تکیه گاه4- آشنایی با مسائل آسانسور5- نیروی اصطکاک ایستایی 6- نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه 7- نیروی اصطکاک جنبشی8- نیروی فنر9- نیروی کشش طناب

03:35:08
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه سوم - تکانه و قانون دوم نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1- تکانه 2- ارتباط تکانه و قانون دوم نیوتون 3- مفهوم ضربه 4- پاسخ تمام پرسش ها و فعالیتهای کتاب درسی از این موضوع

00:45:58
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه پنجم _ نیروی گرانش

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- نیروی  گرانش 

00:53:03
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی  فصل دوم جلسه چهارم _حرکت دایره ای یکنواخت

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم جلسه چهارم _حرکت دایره ای یکنواخت

دانش آموزان در این دوره آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 1_حرکت دایره ای یکنواخت 2_دوره در حرکت دایره ای 3_تندی حرکت دایره ای 4_ نیروی مرکز گرا 5- شتاب مرکز گرا 

01:17:53
رایگان
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی فصل دوم درس اول - قوانین حرکت نیوتون

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- قانون اول نیوتون2- قانون دوم نیوتون3- قانون سوم نیوتون4- خاصیت لختی ( اینرسی ) 5- نیرو های کنش و واکنش 

01:38:20
رایگان

پکیج های آموزشی