فیزیک دوازدهم رشته ریاضی : 

فصل ۱ : حرکت بر خط راست

1: شناخت حرکت : آشنایی با مفاهیم مسافت و جابجایی و سرعت متوسط و تندی و متوسط و تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای و شتاب متوسط و شتاب لحظه ای و بردار مکان .
2: حرکت با سرعت ثابت :بررسی معادله مکان زمان در حرکت سرعت ثابت 
3 : حرکت با شتاب ثابت : بررسی معادله سرعت زمان ، معادله سرعت متوسط ، معادله مکان زمان ، معادله سرعت جابجایی ( مستقل از زمان ) در حرکت شتاب ثابت 
4 : سقوط آزاد : بررسی حرکت سقوط آزاد به عنوان یکی از انواع حرکتهای شتاب ثابت و روابط مریو به آن 


فصل ۲ : دینامیک و حرکت دایره ای 

1: قوانین حرکت نیوتون : تعریف قانونهای اول و دوم و سوم نیوتون ، آشنایی با نیروهای کنش و واکنش 
2 : معرفی برخی از نیروهای خاص : آشنایی با نیروی وزن ، نیروی مقاومت شاره ، نیروی مقاومت هوا ، نیروی عمودی سطح ( تکیه گاه ) ،نیروی اصطکاک ایستایی ، نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه ،  نیروی اصطکاک جنبشی ، نیروی کشسانی فنر ، نیروی کشش طناب  ضریب اصطکاک ایستایی ، ضریب اصطکاک جنبشی ، تندی حدی ، ثابت فنر ، قانون هوک
3 : تکانه و قانون دوم نیوتون : آشنایی با مفهوم تکانه ، قانون دوم نیوتون بر حسب تکانه برای نیروی ثابت ، نیروی خالص متوسط بر حسب تکانه 
4 : حرکت دایره ای یکنواخت : آشنایی با مفهون دوره ،شتاب مرکز گرا ، قانون دوم نیوتون در حرکت دایره ای یکنواخت ،
5 : نیروی گرانشی : آشنایی با فرمول اندازه نیروی گرانشی بین دو ذره ، ثابت گرانش ، وزن 


فصل ۳ : نوسان و موج 

1 : نوسان دوره ای : آشنایی با نوسان دوره ای ، دوره تناوب ، بسامد 
2 : حرکت هماهنگ ساده : آشنایی با بسامد زاویه ای ، معادله مکان زمان در حرکت هماهنگ ساده ، دوره تناوب سامانه جرم _ فنر ، بسامد زاویه ای سامانه جرم _ فنر 
3 : انرژی در حرکت هماهنگ ساده : آشنایی با انرژی مکانیکی سامانه جرم فنر ، انرژی مکانیکی نوسانگر هماهنگ ساده ، دوره تناوب آونگ‌ساده 
4: تشدید : آشنایی با بسامد طبیعی ، نوسان واداشته ، تشدید ( رزونانس) ، 
5 : موج و انواع آن : آشنایی با امواج مکانیکی ، امواج الکترومغناطیسی ، تپ موج ، موج طولی ، موج عرضی ، موج های پیش رونده 
6 : مشخصه های موج : آشنایی با جبهه موج ، قله ( ستیغ ) ، دره ( پاستیغ ) ، طول موج ، دامنه ،دوره تناوب ، بسامد ،تندی انتشار امواج ، تندی انتشار موج عرضی در تار یا فنر ، انتقال انرژی در موج عرضی ، طیف امواج الکترو مغناطیسی ، موج طولی و مشخصه های آن ، موج صوتی ، شدت صوت ، تراز شدت صوت ، ادراک شنوایی ، ارتفاع و بلندی ، تن موسیقی ، چشمه متحرک و ناظر ساکن ، چشمه ساکن و ناظر متحرک ، اثر دوپلر برای امواج الکترو مغناطیسی 

فصل ۴ : برهم کنشهای موج 

1: بازتاب موج : آشنایی با بازتاب امواج مکانیکی ، نمودار پرتویی ، زاویه تابش ، زاویه بازتابش ، قانون بازتاب عمومی ،پژواک ، بازتاب امواج الکترومغناطیسی ،بازتاب آینه ای یا منظم ، بازتاب بخشنده یا نامنظم ، 
2: شکست موج : آشنایی با شکست موج ، قانون شکست عمومی ، زاویه شکست ، شکست امواج الکترومغناطیسی ،تعریف ضریب شکست ، قانون شکشت اسنل ، سراب ، پاشندگی نور 
3 : پراش موج : آشنایی با پراش ، نقش پراش ، 
4 : تداخل امواج : آشنایی با اصل برهم نهی امواج ، تداخل ، تداخل سازنده ، تداخل ویرانگر ، تداخل امواج سطحی آب ، تداخل امواج صوتی ، تداخل امواج نوری ، نقش تداخلی ، موج ایستاده و تشدید در ریسمان کشیده ، گره ، شکم ، موج ایستاده ، اموام هم فاز ، امواج کاملا ناهم فاز ، بسامد های تشدید تار ، بسامد های تشدیدی ، طول موج های تشدیدی تار ، بسامد های تشدیدی تار ، مدهای نوسان ، عدد هماهنگ ، موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی ، تشدید در بطری ، تشدیدگر هلمهولز 

فصل ۵ : آشنایی با فیزیک اتمی 

1 : اثر فوتو الکتریک و فوتون : آشنایی با اثر فوتوالکتریک ، فوتوالکترون ، انرژی فوتون ، ثابت پلانک ، قانون پایستگی انرژی در اثر فوتوالکتریک ، معادله فوتوالکتریک، بسامد آستانه فوتوالکترون ها
2 : طیف خطی : آشنایی با تابش گرمایی ، طیف گسیلی پیوسته ، طیف پیوسته ، طیف گسیلی خطی ، طیف خطی ، معادله بالمر ، معادله ریدبرگ 
3 : مدل اتمی رادرفورد و بور : آشنایی با مدل هسته ای اتم ، شعاع مدارهای الکترون برای اتم هیدروژن ، ترازهای انرژی الکترون در اتم هیدروژن ، معادله گسیل فوتون از اتم ، عدد‌ کوانتومی ، شعاع بور ، مدار مانا یا حالت مانا، نمودار ترازهای انرژی الکترون برای اتم هیدروژن ،  حالت پایه ، حالت برانگیخته ، انرژی یونش الکترون ، استخراج معادله ریدبرگ برای اتم هیدروژن از معادله بور ، طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی و مدل بور ، فرآیند جذب فوتون ، موفقیت ها و نارسایی های مدل بور ، اتم هیدروژن گونه 
4 : لیزر : گسیل خودبخود ، گسیل القایی ،  وارونی جمعیت ، ترازهای شبه پایدار 

فصل ۶ : آشنایی با فیزیک هسته ای 

1 : ساختار هسته : آشنایی با مفاهیم پروتون ، نوترون ، الکترون ، نوکلئون ، ایزوتوپ ( هم مکان ) ، پایداری هسته ، نیروی هسته ای ، انرژی بستگی هسته ای و ترازهای انرژی هسته ، کاستی جرم هسته 
2 : پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر : آشنایی با  پرتوزایی طبیعی ، واپاشی   آلفا ، هسته مادر ، هسته دختر ، واپاشی بتا ، واپاشی گاما ، پوزیترون ، نیمه عمر ، تعداد هسته های پرتوزای باقی مانده 
3 : شکافت هسته ای : آشنایی با شکافت هسته ای ، واکنش زنجیره ای ، غنی سازی ، رآکتور های شکافت هسته ای ، کند ساز 
4 : گداخت ( همجوشی ) هسته ای : آشنایی با گداخت هسته ای ، گداخت هسته های هیدروژن