آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط ظاهری و واقعی در مایعات آشنا شده و تستهای کنکور ان را تحلیل و بررسی می کنند.

00:56:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم گرما ، توان گرمایی، گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی ویژه آشنا شده و نمودار شناسی آن را در تاریخ کنکور سراسری بررسی خواهند کرد .

02:09:21
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم ذوب و انجماد و شیوه محاسبه عددی مقدار گرمای مبادله شده در این حالت ها آشنا می شوند .

00:36:18
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند های تبخیر و میعان آشنا شده و شیوه محاسبه عددی آن را فرا می گیرند .

00:30:05
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم دما و کمیت دماسنجی آشنا شده سپس انواع مقیاس های دمایی سلسیوس و کلوین و فارنهایت را آموخته و تبدیل آنها به بکدیگر را فرا میگیرند و در نهایت با دماسنجهای معیار و دماسنجهای ترموکوپل آشنا میشوند .

01:57:50
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم  - انبساط حجمی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط حجمی جامدات آشنا شده و رابطه تغییر چگالی را می آموزند و در نهایت تمام تستهای کنکور این مبحث را تحلیل میکنند.

01:09:55
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

دانش آموزان در این جلسه با مسائل تعادل گرمایی زمانی که تغییر حالت نداریم آشنا می شوندو سوالات مربوط به گرماسنج که یکی از زیر شاخه های آن است را بحث بررسی میکنند.

01:15:19
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

دانش آموزان در این جلسه با سوالات ترکیبی مباحث جلسات قبل آشنا شده و تستهای کنکور آن را بررسی میکنندو در آخر با نمودار شناسی این جلسه را به پایان میبرند.

01:03:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط سطحی و شیوه محاسبه ان به هماره تحلیل تمام تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا می شوند .

00:39:26
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انقال گرما شامل روش های همرفت تابش و تماس آشنا شده و چند مورد از مثالهای کاربردی آنرا می آموزند .

00:35:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

دانش آموزان در این جلسه ابتدا مفهوم انبساط در حالت کلی را فرا گرفته سپس انبساط طولی در جامدات را می آموزند و در نهایت با تحلیل تستهای کنکور ونمودار شناسی این مبحث را به پایان می رسانند .

02:41:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - چگالی یک گاز کامل و تغییرات آن

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - چگالی یک گاز کامل و تغییرات آن

دانش اموزان در این جلسه با تغییرات چگالی یک گاز کامل در اثر تغییر دما آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی)  - بررسی فرآیند های هم دما ، هم فشار و هم حجم

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند های هم دما ، هم فشار و هم حجم

دانش آموزان در این جلسه با حالت های خاص انبساط گرمایی نظیر فرآیند بی دررو ، هم دما، هم فشار و نمودار شناسی آنها آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه یازدهم - تعادل آب و یخ

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه یازدهم - تعادل آب و یخ

دانش آموزان در این جلسه با سوالت تعادل گرمایی در حالتی که تغییر حالت داریم آشنا شده و تمام سوالات مربوط به آن را بررسی میکنند. هم چنین تکنینک های تست زنی مسائل آب و یخ را فرا می گیرند .

01:56:30
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه شانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - مسائل ترکیبی فشار و قانون گاز ها

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه شانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - مسائل ترکیبی فشار و قانون گاز ها

دانش آموزان در این جلسه با مسلئل ترکیبی بحث فشار و قانون گاز ها آشنا میشوند که از جمله مباحث سنگین کنکور سراسری است .

00:00:00
40,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سیزدهم (ویژه رشته ریاضی) - انبساط گازها و قانون گازهای کامل

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سیزدهم (ویژه رشته ریاضی) - انبساط گازها و قانون گازهای کامل

دانش آموزان در این جلسه با انبساط گازها و عوامل موثر بر آن آشنا شده و قانون گازهای کامل را یادگرفته و انواع تستهای آن در تاریخ کنکور را تحلیل خواهند کرد .

00:00:00
رایگان

پکیج های آموزشی