آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

آموزش جامع فیزیک دهم ریاضی

همان طور که می دانید در نظام آموزشی جدید کتاب ها دارای سطح متفاوتی نسبت به گذشته هستند که همین موضوع سبب شده است تا بیشتر دانش آموزان در دروسی مانند فیزیک دچار ضعف در آموزش باشند. در پایه دهم که مبنای یادگیری فیزیک است دانش آموزان می بایست به خوبی این درس را فراگرفته و بر آن مسلط شوند. پکیج فیزیک..

41:25:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

دانش آموزان در این جلسه تمام اطلاعاتی که میتوان از نمودار های ترمودینامیکی استخراج کرد را بررسی و تستهای کنکور مربوط به آن را حل میکنند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمی نظیر یخچال چیست،ضریب عملکرد یخچال،قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها،قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها،تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر،قضیه کارنو در یخچال ها  آشنا می شوند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

داشن آموزان در این جلسه سوالات مربوط به چرخه ترمودینامیکی را بررسی و تحلیل میکنند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند بی دررو به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشناشده و شیوه برخورد با مسائل آن را می آموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

دانش آموزان در این جلسه با دو روش تبادل انرژی بین دستگاه و محیط که کار و گرما است آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

دانش آموزان در این جلسه با قانون اول ترمودینامیک آشنا شده و تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هفتم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار V-T

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هفتم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار V-T

دانش آموزان در این جلسه نمودار v-t و تمام اطلاعاتی که میتوان از آن استخراج کرد را بررسی و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه نهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم فشار

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه نهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم فشار

دانش آموزان در این جلسه از آموزش ریاضی با فرآیند هم فشار به عنوان یکی از فرآیندهای خاص ترمودینامیکی آشنا شده و روشهای حل مسائل آن را فرا میگیرند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم دما به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشنا شده و نحوه برخورد با مسائل آن را می اموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

دانش آموزان پس از آموختن چهار فرآیند خاص اکنون با سوالاتی مواجه میشوند که باید این فرآیند ها را در یک سوال تحلیل کنند . در این جلسه نحوه برخورد با این سوالات را می آموزیم .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با ماشین های گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با ماشین های گرمایی

دانش اموزان در این جلسه ماشینهای گرمایی درون سوز و برون سوز را شناخته و بازده آنها را محاسبه میکنند . هم چنین قانون اول ترمودینامیک به بیان ماشینهای گرمایی را فرا میگیرند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

دانش اموزان در این جلسه با محاسبه انرژِ درونی گاز کامل و روشهای محاسبه آن آشنا میشوند.

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

دانش آموزان در این جلسه با نمودار p-t و تمام اطلاعاتی که می توان از آن بدست آورد آشنا می شوند .

00:00:00
15,000 تومان

پکیج های آموزشی