آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پنجم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-V

دانش آموزان در این جلسه تمام اطلاعاتی که میتوان از نمودار های ترمودینامیکی استخراج کرد را بررسی و تستهای کنکور مربوط به آن را حل میکنند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه پانزدهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با یخچال ها

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمی نظیر یخچال چیست،ضریب عملکرد یخچال،قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها،قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها،تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر،قضیه کارنو در یخچال ها  آشنا می شوند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سیزدهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی چند فرآیند متوالی

داشن آموزان در این جلسه سوالات مربوط به چرخه ترمودینامیکی را بررسی و تحلیل میکنند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه یازدهم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند بی دررو

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند بی دررو به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشناشده و شیوه برخورد با مسائل آن را می آموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی)  - فرآیند هم حجم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هشتم(ویژه رشته ریاضی) - فرآیند هم حجم

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم حجم به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی و سوالات مربوط به آن آشنا می شوند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوم(ویژه رشته ریاضی) - تبادل انرژی دستگاه و محیط به روش کار و گرما

دانش آموزان در این جلسه با دو روش تبادل انرژی بین دستگاه و محیط که کار و گرما است آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه اول(ویژه رشته ریاضی) - معادله حالت

دانش آموزان در این جلسه با مقدمات علم ترمودینامیک،فرآیند ترمودینامیکی ایستاوار و معادله حالت آشنا می شوند.

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهارم(ویژه رشته ریاضی) - قانون اول ترمودینامیک

دانش آموزان در این جلسه با قانون اول ترمودینامیک آشنا شده و تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هفتم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار V-T

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه هفتم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار V-T

دانش آموزان در این جلسه نمودار v-t و تمام اطلاعاتی که میتوان از آن استخراج کرد را بررسی و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دهم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی فرآیند هم دما

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند هم دما به عنوان یکی از فرآیند های خاص ترمودینامیکی آشنا شده و نحوه برخورد با مسائل آن را می اموزند .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه دوازدهم(ویژه رشته ریاضی) - مقایسه فرآیند های خاص با هم

دانش آموزان پس از آموختن چهار فرآیند خاص اکنون با سوالاتی مواجه میشوند که باید این فرآیند ها را در یک سوال تحلیل کنند . در این جلسه نحوه برخورد با این سوالات را می آموزیم .

00:00:00
20,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با ماشین های گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه چهاردهم(ویژه رشته ریاضی) - آشنایی با ماشین های گرمایی

دانش اموزان در این جلسه ماشینهای گرمایی درون سوز و برون سوز را شناخته و بازده آنها را محاسبه میکنند . هم چنین قانون اول ترمودینامیک به بیان ماشینهای گرمایی را فرا میگیرند .

00:00:00
25,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه سوم(ویژه رشته ریاضی) - انرژی درونی گاز کامل

دانش اموزان در این جلسه با محاسبه انرژِ درونی گاز کامل و روشهای محاسبه آن آشنا میشوند.

00:00:00
15,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

آموزش فیزیک دهم فصل پنجم جلسه ششم(ویژه رشته ریاضی) - بررسی نمودار P-T

دانش آموزان در این جلسه با نمودار p-t و تمام اطلاعاتی که می توان از آن بدست آورد آشنا می شوند .

00:00:00
15,000 تومان

پکیج های آموزشی