آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

دانش اموزان دراین جلسه با مفهوم کار در فیزیک آشنا شده و با فرمول محاسبه ان آشنا میشوند . سپس کار حاصل از چندنیرو را محاسبه میکنند و در نهایت با نمودار شناسی این مبحث را به پایان می برند.

01:29:46
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه کار نیروی وزن به عنوان یکی از نیرو های ثابت طبیعت آشنا می شوند.

00:53:34
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با نیریو اصطکاک آشنا شده و طریقه محاسبه کار نیروی اصطکاک را فرا میگیرند .

00:37:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

دانش آموزان در این جلسه مفاهیم توان و بازده را به طور کامل فرا گرفته و تمام تست های تاریخ کنکور سراسری را همراه با آن تحلیل می کنند.

02:52:38
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انرژی مکانیکی آشنا شده و میفهمند کار کدام نیرو باعث تغییرات انرژی مکانیکی می شود .

04:16:09
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با قضیه کار و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین قضایای فیزیک آشنا شده و تمام مسائل آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل می کنند.

03:36:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی عکس العمل عمودی سطح و تفاوت آن با نیروی عکس العمل سطح آشنا شده و در حد فیزیک دهم اب سوالات آسانسور آشنا می شوند .

00:32:57
رایگان

پکیج های آموزشی