آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه ششم - قضیه کار و انرژی جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با قضیه کار و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین قضایای فیزیک آشنا شده و تمام مسائل آن در تاریخ کنکور سراسری را تحلیل می کنند.

03:36:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه یازدهم - تعادل آب و یخ

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه یازدهم - تعادل آب و یخ

دانش آموزان در این جلسه با سوالت تعادل گرمایی در حالتی که تغییر حالت داریم آشنا شده و تمام سوالات مربوط به آن را بررسی میکنند. هم چنین تکنینک های تست زنی مسائل آب و یخ را فرا می گیرند .

01:56:30
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه نهم - بالابر های هیدرولیکی (مطالعه آزاد برای علاقه مندان )

در این جلسه دانش آموزان با بالابر های هیدرولیکی که یکی از انواع لوله های u شکل است آشنا شده و سوالات کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:14:40
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هفتم - مفهوم انرژی پتانسیل

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم انرژی پتانسلی و دلیل تعریف آن در فیزیک آشنا شده و طریقه محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی را فرا گرفته و با انواع سوالات آن در تاریخ کنک.ر سراسری آشنا می شوند .

01:26:12
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دهم - مانومتر

دانش اموزان در این جلسه یا مفاهیم مانومتر که از انواع فشار سنج است آشنا شده و تستهای کنکور سراسری آن را تحلیل و بررسی میکنند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:43:17
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه سوم - محاسبه فشار مایعات

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه فشار مایعات در حالت کلی و دلیل آن آشنا میشوند . سپس این رابطه را به شکل دیگر برای مایعاتی که در جامد منشوری ریخته میشوند بررسی میکنند . در نهایت با بحث فشار معادل در دو مایع مختلف و نمودارشناسی این جلسه را به پایان می رسانند.

05:17:59
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه هشتم - انرژی مکانیکی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انرژی مکانیکی آشنا شده و میفهمند کار کدام نیرو باعث تغییرات انرژی مکانیکی می شود .

04:16:09
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه نهم - توان و بازده

دانش آموزان در این جلسه مفاهیم توان و بازده را به طور کامل فرا گرفته و تمام تست های تاریخ کنکور سراسری را همراه با آن تحلیل می کنند.

02:52:38
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه چهارم - دقت اندازه گیری

در این جلسه دانش آموزان با عوامل موثر در دقت اندازه گیری از جمله دقت وسیله اندازه گیری ، دقت شخص آزمایشگر و تعداد دفعات اندازه گیری آشنا می شوند . با این جلسه از تدریس فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوازدهم - شاره در حرکت

دانش آموزان در این جلسه با شاره های لایه ای و تلاطمی آشنا شده و معادله پیوستگی جریان و اصل برنولی را فرا میگیرند.

01:42:25
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه پنجم - چگالی

در این جلسه دانش آموز با مفهوم چگالی و سوالات مربوط به آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا خواهد شد . اگر در حل سوالات چگالی جسم حفره دار ، چگالی اجسام با شکل هندسی نامنظم و ..... مشکل دارید این جلسه را از دست ندهید . با یک جلسه دیگر از فیلم های آموزشی فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه اول - انرژی جنبشی

دانش اموزان در این جلسه با رابطه انرژی جنبشی و نمودار شناسی آن آشنا شده و در پایان با رابطه انرژی جنبشی و نیرو آشنا می شوند .

01:25:45
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوم - انبساط طولی در جامدات

دانش آموزان در این جلسه ابتدا مفهوم انبساط در حالت کلی را فرا گرفته سپس انبساط طولی در جامدات را می آموزند و در نهایت با تحلیل تستهای کنکور ونمودار شناسی این مبحث را به پایان می رسانند .

02:41:28
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم -  چگالی آلیاژ

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه ششم - چگالی آلیاژ

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم چگالی آلیاژ و انواع سوالات آن در دو دسته کلی آشنا میشویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم و آموزش چگالی آلیاژ همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم  - انبساط حجمی در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه چهارم - انبساط حجمی در جامدات

دانش اموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط حجمی جامدات آشنا شده و رابطه تغییر چگالی را می آموزند و در نهایت تمام تستهای کنکور این مبحث را تحلیل میکنند.

01:09:55
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه دوم - محاسبه فشار در جامدات

در این جلسه دانش آموزان مفاهیم فشار در جامدات را در قالب دو فرمول کلی فرا گرفته و در پایان نمودار شناسی مربوط به ان را فرا میگیرند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:33:29
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه چهارم - محاسبه کار نیروی اصطکاک جنبشی

دانش آموزان در این جلسه با نیریو اصطکاک آشنا شده و طریقه محاسبه کار نیروی اصطکاک را فرا میگیرند .

00:37:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه پنجم - انبساط حجمی در مایعات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط ظاهری و واقعی در مایعات آشنا شده و تستهای کنکور ان را تحلیل و بررسی می کنند.

00:56:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه پنجم - اصل پاسکال

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم اصل پاسکال آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:20:59
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه ششم - مفهوم گرما و توان گرمایی

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم گرما ، توان گرمایی، گرمای ویژه و ظرفیت گرمایی ویژه آشنا شده و نمودار شناسی آن را در تاریخ کنکور سراسری بررسی خواهند کرد .

02:09:21
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هفتم - ذوب و انجماد

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم ذوب و انجماد و شیوه محاسبه عددی مقدار گرمای مبادله شده در این حالت ها آشنا می شوند .

00:36:18
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه هشتم - تبخیر و میعان

دانش آموزان در این جلسه با فرآیند های تبخیر و میعان آشنا شده و شیوه محاسبه عددی آن را فرا می گیرند .

00:30:05
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم -  کمیت ها و یکاهای فیزیکی

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه دوم - کمیت ها و یکاهای فیزیکی

در این جلسه با مفاهیم کمیت و کیفیت و یکاهای اصلی و فرعی آشنا شده و مسائل مربوط به سازگاری یکاها را به طور کامل فرا میگیریم . هم چنین با تاریخچه برخی یکاهای پرکاربرد و دستگاه بین اللملی SI آشنا می شویم . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
 آموزش فیزیک دهم  فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه اول - فیزیک چیست ؟

در این جلسه با اساس و بنیان فکری ایجاد درسی به نام فیزیک آشنا میشویم و میفهمیم که دانشمندان به چه علت به توصیف ریاضی محیط پیرامون خود روی آورده اند و در نهایت میفهمیم که مدلسازی در فیزیک یعنی چه و به چه کارمان می آید . با جلسه اول آموزش فیزیک دهم همراهمان باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه اول - مفهوم دما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم دما و کمیت دماسنجی آشنا شده سپس انواع مقیاس های دمایی سلسیوس و کلوین و فارنهایت را آموخته و تبدیل آنها به بکدیگر را فرا میگیرند و در نهایت با دماسنجهای معیار و دماسنجهای ترموکوپل آشنا میشوند .

01:57:50
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه پنجم - کار نیروی عمودی تکیه گاه

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی عکس العمل عمودی سطح و تفاوت آن با نیروی عکس العمل سطح آشنا شده و در حد فیزیک دهم اب سوالات آسانسور آشنا می شوند .

00:32:57
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دهم - تعادل گرمایی و گرما سنج

دانش آموزان در این جلسه با مسائل تعادل گرمایی زمانی که تغییر حالت نداریم آشنا می شوندو سوالات مربوط به گرماسنج که یکی از زیر شاخه های آن است را بحث بررسی میکنند.

01:15:19
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هفتم - اندازه گیری فشار هوا بر پایه آزمایش توریچلی ( بارومتر )

دانس آموزان در این جلسه آزمایش توریچلی برای اندازه گیری فشار هوا را فرا گرفته و با انواع سوالات بارومتر آشنا می شوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

01:13:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

آموزش فیزیک دهم فصل اول جلسه سوم - تبدیل یکاها به روش زنجیره ای

دامش آموزان در این جلسه با مفهوم نمادگذاری علمی ، استفاده از پیشوند ها ، روش تبدیل زنجیره ای یکا ها به یکدیگر و آهنگ تغییرات یک کمیت آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

00:00:00
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه  یازدهم -  اصل ارشمیدس

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه یازدهم - اصل ارشمیدس

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم نیروی شناوری و اصل ارشمیدس و وزن ظاهری و تاثیر نیروی شناوری بر جسم آشنا می شوند .

01:41:14
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های  U شکل

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه هشتم - لوله های U شکل

دانش آموزان در این جلسه با روش های حل سوالات لوله u شکل در حالتی که قطر لوله ها برابر هست و در حالتی که برابر نیست آشنا می شوند . با این جلسه از آ»وزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

03:53:08
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه نهم - وقتی گرما دما و حالت را تغییر میدهد .

دانش آموزان در این جلسه با سوالات ترکیبی مباحث جلسات قبل آشنا شده و تستهای کنکور آن را بررسی میکنندو در آخر با نمودار شناسی این جلسه را به پایان میبرند.

01:03:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه سوم - محاسبه کار نیروی وزن

دانش آموزان در این جلسه با محاسبه کار نیروی وزن به عنوان یکی از نیرو های ثابت طبیعت آشنا می شوند.

00:53:34
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه سوم - انبساط سطحی جامدات

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انبساط سطحی و شیوه محاسبه ان به هماره تحلیل تمام تستهای آن در تاریخ کنکور سراسری آشنا می شوند .

00:39:26
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

آموزش فیزیک دهم فصل چهارم جلسه دوازدهم - روش های انتقال گرما

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم انقال گرما شامل روش های همرفت تابش و تماس آشنا شده و چند مورد از مثالهای کاربردی آنرا می آموزند .

00:35:20
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه ششم - نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع

در این جلسه دانش آموزان با نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع آشنا شده و مقایسه نیروی وارد بر کف ظرف با وزن مایع را می آموزند. با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ما باشید .

02:04:18
رایگان
آموزش جامع فیزیک دهم تجربی

آموزش جامع فیزیک دهم تجربی

همان طور که می دانید امروزه یکی از بزرگ ترین مشکلات و دغدغه های دانش آموزان در درس فیزیک دهم تجربی، عدم یادگیری مفهومی و کاربردی می باشد. در واقع برای این که یک دانش آموز بتواند به سوالات درس فیزیک پاسخ بدهد، باید یک روش مطالعه صحیح را انتخاب کند. بدون تردید داشتن یک منبع آموزشی برای یادگیری مبحث..

43:22:34
500,000 تومان
آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

آموزش فیزیک دهم فصل سوم جلسه دوم - مفهوم کار در فیزیک

دانش اموزان دراین جلسه با مفهوم کار در فیزیک آشنا شده و با فرمول محاسبه ان آشنا میشوند . سپس کار حاصل از چندنیرو را محاسبه میکنند و در نهایت با نمودار شناسی این مبحث را به پایان می برند.

01:29:46
رایگان
آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

آموزش فیزیک دهم فصل دوم جلسه چهارم - محاسبه فشار هوا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم چگالی هوا در ارتفاعات کم آشنا میشوند . با این جلسه از آموزش فیزیک دهم همراه ماباشید .

00:40:04
رایگان

پکیج های آموزشی