فیزیک علمی است که به بررسی پدیده های مختلف جهان هستی میپردازد . به هر آنچه در  جهان هست یا اتفاق می‌ افتد پدیده میگویند . فیزیک در واقع در تلاش است تا پدیده های مختلف را به زبان ریاضیات و اعداد بیان کند . 
در این راستا دانشمندان با مشاهده و بررسی اطلاعات و آزمایش کردن پی به روابط بین کمیتهای مختلف پرداخته و پس از کشف این روابط آنها را در قالب فرمول ها به جهان علم  عرضه میکنند . 
اما این فرمولها همیشه ثابت و برقرار نیستند و هرگاه دانشمندی بتواند با آزمایشاتش نتایج دانشمندان قبلی را زیر سوال ببرد حرف او پذیرفته خواهد شد .
فیزیکی که دانش آموزان متوسطه دوم میخوانند مدلسازی شده دنیای واقعی است . یعنی پدیده های دنیای واقعی را تا حد امکان ساده کردیم تا با سواد ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم تناسب داشته باشد .

دانش آموزان در ابتدای سال دهم با مباحث فیزیک و اندازه آشنا شده و یادآوری از چگالی خواهند داشت .
سپس در فصل ۲ فشار را در شاره های ساکن و متحرک میخوانند .
در فصل سوم به رابطه بین نیرو و انرژی پرداخته و در نهایت با مطالعه توان و بازده این فصل را به پایان میرسانند و در فصل ۴ ام با مفاهیم دما و دماسنجی و انبساط در جامدات و مایعات آشنا میشوند . در ادامه به محاسبه گرما پرداخته و تعادل گرمایی مخلوط آب و یخ را بررسی میکنند . با مطالعه روشهای انتقال گرما کار برای دانش آموزان تجربی خاتمه می یابد ‌. اما دانش آموزان رشته ریاضی یک فصل اضافه تر به عنوان ترمودینامیک خوانده که در آن به مطالعه انبساط گازها و معادله حالت و ماشینهای گرمایی و یخچال ها میپردازند .


در سال یازدهم مباحث حول محور کلمه ای کلیدی به نام الکترون است . الکترون اگر در جای خود ثابت باشد ، آثاری از خود بروز میدهد که در فصل اول این کتاب با نام الکترواستاتیک بررسی میشود . بعد از آشنایی با مفاهیم اولیه این ویژگی ها در یک وسیله کاربردی به نام خازن بررسی شده و این فصل پایان می یابد . در فصل ۲ به بررسی ویژگی های مربوط به ذرات باردار متحرک در ۴ فاز میپردازیم .در فاز اول ویژگی های کلی نظیر جریان و مقاومت و ... را بررسی میکنیم . در فاز دوم با مدارهای تک حلقه آشنا میشویم . در فاز سوم با انرژی ورودی و خر‌وجی مقاومت و باتری  سر و کار داریم و در فاز ۴ ام با مقاومتهای متوالی و موازی و مدارهای ترکیبی دست و پنجه نرم میکنیم .

در فصل سوم دانش آموزان به بررسی میدان مغناطیسی به عنوان یکی از آثار ذره در حال حرکت میپردازند و نیرویی که  این میدان بر ذره متحرک وارد میکند را محاسبه میکنند . سپس  نیروی مغناطیسی بر سیم راست حامل جریان ، سیم دایره ای و در نهایت سیم پیچ بدست آورده و با مطالعه مواد پارا مغناطیس و دیامغناطیس و فرو مغناطیس این فصل به پایان میرسد . 

در اینجا با دانش آموزان رشته تجربی خداحافظق میکنیم اما بچه های رشته ریاضی یک فصل اضافه به عنوان القای الکترو مغناطیسی میخوانند . اساس این فصل بر این پرسش استوار است که : اگر میتوان از جریان الکتریکی به میدان  مغناطیسی رسید ، آیا میتوان از ایجاد تغییرات در میدان مغناطیسی به جریان الکتریکی رسید ؟ 
که در کمال تعجب میبینیم امکان پذیر است ! 
مفاهیم این فصل با شار مغناطیسی و نحوه ایجاد تغییرات در آن آغاز میشود . سپس با قاعده لنز و قانون القای الکترو مغناطیس فارادی ، رسم نمودار های شار زمان و مبدلها به اتمام میرسد ‌.

 

در ادامه میتوانید کتاب های فیزیک برای پایه دهم تا دوازدهم را دانلود کنید:

رشته تجربی:

دانلود کتاب فیزیک دهم نجربی

دانلود کتاب فیزیک یازدهم تجربی

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم تجربی

رشته ریاضی:

دانلود کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک یازدهم رشته ریاضی

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی