آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس اول _ هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس اول _ هندسه تحلیلی

:دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند 1_ یادآوری و تکمیل معادله خط 2_فاصله دو نقطه  3_ مختصات نقطه وسط پاره خط 4_فاصله نقطه از خط 

01:13:32
رایگان

پکیج های آموزشی