آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس دوم - استدلال و قضیه تالس
01:52:53
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس اول - هندسه تحلیلی

دانش آموزان در این ویدیو آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :1-یادآوری و تکمیل معادله خط 2-فاصله دو نقطه 3-مختصات نقطه وسط پاره خط 4-فاصله نقطه از خط 5- حل تمامی تمرینها و فعالیت ها و ... کتاب درسی

02:57:22
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

آموزش ریاضی یازدهم تجربی فصل اول درس دوم - معادله درجه 2 و تابع درجه 2

دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-روش تغییر متغیر برای حل معادله2-مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه 2-3-تشکیل معادله درجه 2 با استفاده از s و p 4-ماکزیمم و مینمم تابع درجه 2 5-صفر های تابع درجه 2 

02:07:10
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

آموزش ریاضی یازدهم فصل دوم درس اول - ترسیم های هندسی

دانش آموزان در ین دوره آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1- برخی خواص عمود منصف  و ترسیم آن2- رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده 3-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای روی آن 4-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن5-رسم خط موازی با خط داده شده

01:03:45
رایگان
آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

آموزش ریاضی یازدهم فصل اول درس سوم - معادلات گویا و معادلات رادیکالی

دانش اموزان در این دوره تحلیل خط به خط کتاب درسی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 1-معادلات گویا 2-معادلات رادیکالی

01:21:13
رایگان

پکیج های آموزشی