آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

دانش آموزان در این جلسه انواع تابع مانند تابع همانی و تابع ثابت و ... را شناخته و مسائل مربوط به ان را تحلیل میکنند.

02:16:46
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم تابع و بازنمایی های آن آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:17
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم دامنه و برد تابع آشنا شده و سوالات مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:13:55
رایگان

پکیج های آموزشی