آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم احتمال آشنا شده و مفاهیم ابتدایی آن را فرا میگیرند .

01:22:52
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

دانش آموزان دراین جلسه با مفاهیم کلی و کاربردی علم آمار نظیر جامعه و نمونه آشنا می شوند و مسائل مربوط به آن را تحلیل و بررسی میکنند.

00:28:54
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

دانش آموزان در این جلسه با امتغیر ها و انواع آن ها که در دوسته کمی و کیفی هستند آشنا میشوند .

00:39:15
20,000 تومان

پکیج های آموزشی