آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم شمارش آشنا شده و انواع سوالات مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:03:08
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

دانش آموزان در این جلسه مباحث مربوط به جایگشت را فرا گرفته و سوالات متنوعی از آن را تحلیل میکنند .

00:43:23
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس سوم - ترکیب

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس سوم - ترکیب

دانش آموزان در این جلسه مبحث ترکیب را فراگرفته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:04:22
رایگان

پکیج های آموزشی