آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه نسبتهای مثلثاتی نظیر سینوس کسینوس تانژانت و کتانژانت را فرا گرفته و تستهای نمونه ای از آن را حل میکنند .

01:09:16
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه روابط معروف بین نسبتهای مثلثاتی را آموخته و مسائل معروف به ان را تحلیل میکنند .

00:41:48
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس دوم - دایره مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس دوم - دایره مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه مفهوم دایره مثلثاتی را گام به گام همراه با متن کتاب درسی فراگرفته و در پایان تستهای بیشتری از آن را بررسی میکنند .

00:58:54
رایگان

پکیج های آموزشی