آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

دانش آموزان در این جلسه درس دوم فصل اول ریاضی دهم تحت عنوان متمم یک مجموعه را فرا گرفته و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:50:17
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

دانش آموزان در این جلسه مباحث الگو و دنباله را ابتدا خط به خط با کتاب درسی تحلیل کرده و سپس تستهای آن را بررسی و تحلیل می کنند .

01:08:29
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

دانش آموزان در این جلسه مبحث پرتکرار دنباله های حسابی و هندسی را ابتدا از روی کتاب درسی فراگرفته و سپس تستهای نمونه از آن را حل میکنند .

01:30:32
رایگان

پکیج های آموزشی