آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم توان های گویا در ادامه بحث ریشه و توان آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:55
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

دانش اموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را ابتدا از روی کتاب درسی به طور کامل آموخته و سپس تستهای مربوط به ان را تحلیل میکنند .

01:03:25
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس چهارم - عبارت های جبری

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس چهارم - عبارت های جبری

دانش آموزان پس از آموختن مباحث ریشه و توان اکنون عبارت های جبری را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:29:05
رایگان

پکیج های آموزشی