آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس دوم - دامنه و برد توابع

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم دامنه و برد تابع آشنا شده و سوالات مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:13:55
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس اول - مجموعه های متناهی و نا متناهی

دانش آموزان در این جلسه درس اول از فصل اول ریاضی دهم با عنوان مجموعه های متناهی و نامتناهی را فرا گرفته و تستهای کنکور آن را بررسی میکنند .

02:19:08
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس اول - شمارش

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم شمارش آشنا شده و انواع سوالات مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:03:08
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس دوم - جایگشت

دانش آموزان در این جلسه مباحث مربوط به جایگشت را فرا گرفته و سوالات متنوعی از آن را تحلیل میکنند .

00:43:23
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس دوم - دایره مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس دوم - دایره مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه مفهوم دایره مثلثاتی را گام به گام همراه با متن کتاب درسی فراگرفته و در پایان تستهای بیشتری از آن را بررسی میکنند .

00:58:54
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس اول - احتمال یا اندازه گیری شانس

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم احتمال آشنا شده و مفاهیم ابتدایی آن را فرا میگیرند .

01:22:52
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس اول - ریشه و توان

دانش اموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را ابتدا از روی کتاب درسی به طور کامل آموخته و سپس تستهای مربوط به ان را تحلیل میکنند .

01:03:25
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس دوم - مقدمه ای بر علم آمار ، جامعه و نمونه

دانش آموزان دراین جلسه با مفاهیم کلی و کاربردی علم آمار نظیر جامعه و نمونه آشنا می شوند و مسائل مربوط به آن را تحلیل و بررسی میکنند.

00:28:54
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

آموزش ریاضی دهم فصل هفتم درس سوم - انواع متغیر ها

دانش آموزان در این جلسه با امتغیر ها و انواع آن ها که در دوسته کمی و کیفی هستند آشنا میشوند .

00:39:15
20,000 تومان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس سوم - توان های گویا

دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم توان های گویا در ادامه بحث ریشه و توان آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:55
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس چهارم - عبارت های جبری

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس چهارم - عبارت های جبری

دانش آموزان پس از آموختن مباحث ریشه و توان اکنون عبارت های جبری را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:29:05
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس اول - معادله درجه دوم و روش های حل آن

دانش آموزان در ابتدای این فصل در درس اول روشهای حل معادله درجه دوم را فرا گرفته و سوالات مربوط به آن را حل میکنند .

01:45:15
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس دوم - سهمی

دانش آموزان در این جلسه با سهمی ها آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:56:39
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

آموزش ریاضی دهم فصل چهارم درس سوم - تعیین علامت

دانش آموزان در این جلسه نحوه تعیین علامت معادله های درجه 2 را آموخته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:52:39
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس دوم - متمم یک مجموعه

دانش آموزان در این جلسه درس دوم فصل اول ریاضی دهم تحت عنوان متمم یک مجموعه را فرا گرفته و تستهای کنکور مربوط به آن را تحلیل می کنند .

01:50:17
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس سوم - الگو و دنباله

دانش آموزان در این جلسه مباحث الگو و دنباله را ابتدا خط به خط با کتاب درسی تحلیل کرده و سپس تستهای آن را بررسی و تحلیل می کنند .

01:08:29
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

آموزش ریاضی دهم فصل اول درس چهارم - دنباله های حسابی و هندسی

دانش آموزان در این جلسه مبحث پرتکرار دنباله های حسابی و هندسی را ابتدا از روی کتاب درسی فراگرفته و سپس تستهای نمونه از آن را حل میکنند .

01:30:32
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس سوم - انواع توابع

دانش آموزان در این جلسه انواع تابع مانند تابع همانی و تابع ثابت و ... را شناخته و مسائل مربوط به ان را تحلیل میکنند.

02:16:46
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

آموزش ریاضی دهم فصل پنجم درس اول - مفهوم تابع و بازنمایی های آن

دانش آموزان در این جلسه با مفهوم تابع و بازنمایی های آن آشنا شده و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

00:37:17
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس اول - نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه نسبتهای مثلثاتی نظیر سینوس کسینوس تانژانت و کتانژانت را فرا گرفته و تستهای نمونه ای از آن را حل میکنند .

01:09:16
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس سوم - ترکیب

آموزش ریاضی دهم فصل ششم درس سوم - ترکیب

دانش آموزان در این جلسه مبحث ترکیب را فراگرفته و مسائل مربوط به آن را تحلیل میکنند .

01:04:22
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

آموزش ریاضی دهم فصل دوم درس سوم - روابط بین نسبت های مثلثاتی

دانش آموزان در این جلسه روابط معروف بین نسبتهای مثلثاتی را آموخته و مسائل معروف به ان را تحلیل میکنند .

00:41:48
رایگان
آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

آموزش ریاضی دهم فصل سوم درس دوم - ریشه n ام

دانش آموزان در این جلسه مبحث ریشه و توان را با بحث ریشه n ام ادامه داده و مسائل مربوط به ان را تحلیل و بررسی میکنند .

00:45:17
رایگان

پکیج های آموزشی