ریاضی دهم برای رشته های ریاضی و تجربی مشترک و شامل ۷ فصل به شرح زیر است : 

فصل ۱ : مجموعه ، الگو ، دنباله 

درس ۱ : مجموعه های متناهی و نامتناهی : آشنایی با مجموعه اعداد طبیعی ، مجموعه اعداد حسابی ، مجموعه اعداد صحیح ، مجموعه اعداد گویا ، مجموعه اعداد گنگ ، مجموعه اعداد حقیقی ، بازه باز ، بازه بسته ، مجموعه متناهی ، مجموعه نامتناهی

درس ۲ : متمم یک مجموعه :آشنایی با مجموعه مرجع ، متمم یک مجموعه ، تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه ‌، دو مجموعه جدا از هم ( مجزا )

درس ۳ : الگو و دنباله : آشنایی با الگوی خطی ، الگوی غیر خطی دنباله 

درس ۴ : دنباله های حسابی و هندسی : آشنایی با دنباله حسابی ، واسطه حسابی ، دنباله هندسی ، واسطه هندسی

فصل ۲ : مثلثات 

درس ۱ : نسبت های مثلثاتی : آشنایی با مثلث های متشابه ، سینوس ، کسینوس ، تانژانت ، کتانژانت 

درس ۲ : دایره مثلثاتی : آشنایی با دایره مثلثاتی و رابطه شیب خط با تانژانت زاویه 

درس ۳ : روابط بین نسبتهای مثلثاتی : آشنایی با روابط مثلثاتی رابطه تانژانت بر حسب کسینوس ، رابطه کتانژانت بر حسب سینوس ، اتحاد مثلثاتی 


فصل ۳ : توان های گویا و عبارتهای جبری 

درس ۱ : ریشه و توان : آشنایی با مفاهیم ریشه و توان 

درس ۲ : ریشه n ام :  آشنایی با ریشه n ام زوج ، ریشه n ام فرد 

درس ۳ : توان های گویا : آشنایی با توان های گویا

درس ۴ : عبارتهای جبری : آشنایی با اتحاد مربع دو جمله ای ، اتحاد مکعب دو جمله ای ، اتحاد مزدوج ، اتحاد چاق و لاغر ، گویا کردن مخرج کسر 


فصل ۴ : معادله ها و نامعادله ها 

درس ۱ : معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن : آشنایی با حل معادله درجه دوم به روش تجزیه ، ویژگی حاصل ضرب صفر ، حل معادله درجه دوم به کمک ریشه گیری ، حل معادله درجه دوم به روش مربع کامل ، حل معادله درجه دوم به روش فرمول کلی 

درس ۲ : سهمی : آشنایی با معادله سهمی ، راس سهمی ، خط تقارن سهمی 

درس ۳ : تعیین علامت : آشنایی با تعیین علامت چند جمله ای درجه اول ، تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم ، نامعادله ، خاصیت جمع ، خاصیت ضرب ، نامعادله های قدر مطلقی 


فصل ۵ :  تابع 

درس ۱ : مفهوم تابع و بازنمایی های آن : آشنایی با مفهوم تابع ، نمایش تابع بصورت زوج های مرتب ، نمایش تابع بصورت نمودار مختصاتی 

درس ۲ : دامنه و برد توابع : آشنایی با مفاهیم برد و دامنه ، تابع خطی ، 

درس ۳ : انواع تابع : آشنایی با تابع چندجمله ای ، تابع همانی ، تابع ثابت ، تابع قدر مطلق ، رسم برخی توابع به کمک انتقال 

فصل ۶ : شمارش بدون شمردن 

درس ۱ : شمارش : آشنایی با اصل جمع ،  اصل ضرب ، تعمیم اصل ضرب ، تعمیم اصل جمع 

درس ۲ : جایگشت  : آشنایی با جایگشت ، معرفی نماد فاکتوریل ، محاسبه تعداد جایگشت های r تایی از  n  شی متمایز

درس ۳ : ترکیب  : ترکیب r  تایی از  n شی 


فصل ۷ : آمار و احتمال 

درس ۱ : احتمال یا اندازه گیری شانس : آشنایی با پیشامد های تصادفی ، اجتماع دو پیشامد ، اشتراک دو پیشامد ، تفاضل دو پیشامد ، متمم یک پیشامد ، پیشامد ناسازگار ، احتمال رخداد یک پیشامد ( اندازه گیری شانس ) 

درس ۲ : مقدمه ای بر علم آمار جامعه و نمونه : تعریف علم آمار ، تعریف آمار ، سرشماری ، تعریف جامعه یا جمعیت ، تعریف اندازه یا حجم جامعه ، تعریف نمونه  تعریف اندازه یا حجم نمونه 

درس ۳ : متغیر و انواع آن : تعریف متغیر و مقدار متغیر ، متغیرهای کمی ، متغیر های  کیفی ، انواع متغیر های کمی ، متغیر پیوسته ، متغیر گسسته ، انواع متغیر های کیفی ، متغیر اسمی ( غیر غیر ترتیبی ) ، متغیر ترتیبی ،