دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-یخچال چیست ؟

2- ضریب عملکرد یخچال

3-قانون اول ترمودینامیک به بیان یخچال ها 

4- قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال ها 

5-تبدیل یخچال و ماشین گرمایی به یکدیگر

6-قضیه کارنو در یخچال ها 

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .