دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-آشنایی با ماشینهای گرمایی برون سوز و درون سوز

2-بازده ماشین گرمایی

3-قانون اول ترمودینامیک به بیان ماشینهای گرمایی

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .