دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-فرآیند بی دررو

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .