دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-بررسی فرآیند هم دما 

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .