دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-بررسی نمودار p-v در شش مرحله 

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید