دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-قانون اول ترمودینامیک

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .