دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-تبادل انرژی بین دستگاه و محیط به روش گرما

2- تبادل انرژی بین دستگاه و محیط به روش کار

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید