دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-مقدمات علم ترمودینامیک

2-معادله حالت

3-فرآیند ترمودینامیکی

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .