دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-مسائل ترکیبی فشار و قانون گازها

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .