دانش آموزان در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1-بررسی قانون گازها در حالت خاص ( هم دما ،هم حجم ، هم فشار )

2-نمودار شناسی

 

فایل این جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید