دانش آموزان در این جلسه با مفاهیمک زیر آشنا می شوند :

 

1-انبساط گاز ها 

2-قانون گاز های آرمانی

 

فایل هر جلسه را پرینت گرفته و همراه با تدریس من تکمیل کنید .