دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با نوسان دوره ای آشنا می شوند .