دانش آموزتان در این دوره از آموزش ریاضی نهم با ریشه گیری آشنا می شوند .