دانش آموزان در این دوره آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 

 

1_حرکت دایره ای یکنواخت 

2_دوره در حرکت دایره ای 

3_تندی حرکت دایره ای 

4_ نیروی مرکز گرا 

5- شتاب مرکز گرا