دانش آموزان در این ویدیو با نماد علمی آشنا می شوند .