دانش آموزان در این ویدیو با توان و ریشه آشنا می شوند .