دانش آموزان در این ویدیو با قضیه تالس اشنا می شوند .