دانش آموزان در این ویدیو فعالیت ها و تمرینها را حل  میکنند .