دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم ریاضی با مفاهیم زیر آشنا میشوند : 

 

1- تکانه

2- ارتباط تکانه و قانون دوم نیوتون 

3- مفهوم ضربه 

4- پاسخ تمام پرسش ها و فعالیتهای کتاب درسی از این موضوع