دانش آموزان در این دوره از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1- نیروی وزن

2- نیروی عمودی تکیه گاه 

3- نیروی عمودی تکیه گاه

4- آشنایی با مسائل آسانسور

5- نیروی اصطکاک ایستایی 

6- نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه 

7- نیروی اصطکاک جنبشی

8- نیروی فنر

9- نیروی کشش طناب