دانش آموزان در ین دوره آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1- برخی خواص عمود منصف  و ترسیم آن

2- رسم عمود منصف یک پاره خط داده شده 

3-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای روی آن

4-رسم خط عمود بر یک خط از نقطه ای غیر واقع بر آن

5-رسم خط موازی با خط داده شده از نقطه ای غیر واقع بر آن

6- برخی خواص نیمساز و ترسیم آن