دانش اموزان در این دوره تحلیل خط به خط کتاب درسی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1-معادلات گویا

2-معادلات رادیکالی

3- بررسی تمامی فعالیت ها ، کار در کلاسها و... کتاب درسی