دانش آموزان در این ویدیو از آموزش صفر تا صد ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1-روش تغییر متغیر برای حل معادله

2-مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله درجه 2

3-تشکیل معادله درجه 2 با استفاده از s و p

4-ماکزیمم و مینمم تابع درجه 2 

5-صفر های تابع درجه 2 

6-حل تمامی فعالیتها ، تمرین ها و... کتاب درسی