دانش آموزان در این دوره از تحلیل خط به خط کتاب درسی فیزیک دوازدهم ا مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1-تحلیل تمام پرسش ها و مساله های انتهای فصل اول کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی