دانش آموزان در این جلسه از آموزش صفر تا صد فیزیک دوازدهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

  1. تعریف حرکت سقوط آزاد
  2. فرمولهای حرکت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه 
  3. معادله مکان زمان در حرکت سقوط آزاد 
  4. معادله سرعت زمان در حرکت سقوط آزاد 
  5. معادله سرعت جابجایی در حرکت سقوط آزاد 
  6. تحلیل خط به خط کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی در این بخش