دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند : 

 

1_عدد های گنگ ( اصم )

2_عدد های گنگ

3_نوشتن چند عدد بین دو عدد

4_ تحلیل خط به خط کتاب درسی