دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم  با مفاهیم زیر آشنا می شوند  :

 

1_احتمال رخدادن یک پیشامد