:دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی یازدهم تجربی با مفاهیم زیر آشنا می شوند

1_ یادآوری و تکمیل معادله خط

2_فاصله دو نقطه 

3_ مختصات نقطه وسط پاره خط

4_فاصله نقطه از خط