دانش آموزان در این ویدیو از آموزش ریاضی نهم با مفاهیم زیر آشنا می شوند :

 

1_اجتماع دو مجموعه

2_اشتراک دو مجموعه

3_تفاضل دومجموعه